Archive for November, 2009

ปิเปตต์ (pipette)

pipette ปิเปตต์ (pipette) ใช้สำหรับตวง หรือวัดปริมาตรของสารละลายให้ได้ปริมารตรที่แน่นอน มีความถูกต้องสูง มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ measuring pipette และ volumetric pipette สังเกตได้ง่ายๆ หากเป็นแบบ volumetric pipette จะมีแก้วป่องบริเวณตรงกลางปิเปตต์ ซึ่งความถูกต้องจะมีมากกว่า measuring pipette โดยมีวิธีการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้เป็นแล้ว แต่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ ต้องใช้ร่วมกับลูกยาง (rubber bulb) เพื่อดูดสารละลายเข้าไปในปิเปตต์ ให้มากกว่าขีดบอกปริมาตร จากนั้นนำลูกยางออก แล้วใช้นิ้วชี้ปิดที่ปลายปิเปตต์ หลังจากนั้นค่อยๆ ปล่อยสารละลายออกมาจนถึงขีดบอกปริมาตร และค่อยถ่ายสารละลายในปิเปตต์ลงในภาชนะที่ต้องการ

Popularity: 45% [?]

เครื่องชั่งสารเคมี (balance)

balance เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลข ความละเอียดของการชั่ง 0.01 ถึง 0.00001 กรัม บริษัทผู้ผลิตมีหลายรุ่น หลายแบบให้เลือก ที่คุ้นหน้า คุ้นตา ก็เป็นของ satories  Precision และ mettler

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องชั่ง

1. จะต้องติดตั้งเครื่องชั่งในพื้นที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือน และอยู่ในแนวระนาบ เช่น ติดตั้งบนโต๊ะหินอ่อน เป็นต้น

2. ปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

3. ในการวางสารเคมีต้องวางในตำแหน่งกึ่งกลางของจานชั่งเสมอ

4. ห้ามชั่งสารเคมีบนจานชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีจะทำให้จานชั่งชำรุดเสียหาย ต้องชั่งสารเคมีในภาชนะอื่น เช่น ขวดชั่งสาร หรือครูซิเบิ้ล ส่วนในการชั่งสารที่กัดกร่อนโลหะได้ให้ชั่งสารในขวดชั่งสารที่มีฝาปิด

5. ห้ามชั่งสารเคมีในขณะร้อน ต้องรอให้สารนั้นเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องเสียก่อน

6. ห้ามชั่งสารที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่ง

7. ขณะชั่งหากมีสารเคมีหกหล่น จะต้องรีบทำความสะอาดทันที

8. รักษาความสะอาดของเครื่องชั่งให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และปิดด้วยผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปในเครื่องชั่ง

9. จะต้องมีการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องชั่งเสมอ โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมกับน้ำหนักของสารตัวอย่างที่ต้องการชั่ง และไม่ใช้มือจับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานต้องใช้คีมคีบ เพื่อป้องกันน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปจากไขมันที่ติดบนตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จากการชั่งน้ำหนัก เกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อให้ได้น้ำหนักถูกต้องตามความเป็นจริง

– เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความชื้น เพราะว่าสารบางตัวสามารถดูดความชื้นจากอากาศขณะชั่งได้

– มีการระเหยของสารในขณะชั่ง เนื่องจากเป็นสารที่ระเหยได้ง่าย เพราะฉะนั้นจะต้องชั่งสารในระบบปิด

– การชั่งสารขณะร้อน จะทำให้อากาศรอบๆ จานชั่งร้อนขึ้นและดันจานชั่งให้ลอยขึ้นทำให้ชั่งน้ำหนักสารได้น้อยกว่าความเป็นจริง

Popularity: 46% [?]

กระบอกตวง (cylinder)

cylinder1 กระบอกตวง (cylinder) ทำด้วยแก้ว หรือ พลาสติก ใช้สำหรับตวงสารละลาย ให้มีปริมาตรตามต้องการ ขนาดของกระบอกตวงส่วนใหญ่ที่ใช้งานมีขนาด ตั้งแต่ 5 มิลลิลิตร ถึง 2000 มิลลิลิตร โดยมีความละเอียดของการตวงไม่มากนัก หากต้องการความถูกต้องของปริมาตรมากๆ ต้องเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า ปิเปตต์ (pipette)

Popularity: 60% [?]

ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)

volumetricflask1 ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสาร หรือความเข้มข้นได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิลิตร ถึง 5000 มิลลิลิตร มีทั้งสีชาและใส โดยมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการ

Popularity: 25% [?]

โถดูดความชื้น (desiccator)

desiccator1 โถดูดความชื้น (desiccator) เดซิกเคเตอร์ใช้สำหรับดูดความชื้นออกจากสารเคมีต่างๆ ใ้ห้เหลือเฉพาะสารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้ำอยู่ในโมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้นจะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไปด้วย(ด้านล่างโถ) สารที่ใช้ดูดความชื้นโดยมากแล้วจะใช้ซิลิกาเจล (silica gel) หรือสารจำพวกสารกรองโมเลกุล (molecular sieve) ซึ่งถ้าสารซิลิกาเจลดูดความชื้นไว้จนเต็ม สังเกตุได้จากสีของซิลิกาเจลจะเปลี่ยนจากสีฟ้า เป็นสีชมพู ในปัจจุบันมีการพัฒนามาเป็นตู้ดูดความชื้นโดยใช้ไฟฟ้า (desiccator cabinet)

desiccator_openวิธีการใช้เดซิกเคเตอร์

จะต้องทาวาสลีนที่ฝา ส่วนที่สัมผัสกับตัวของเดซิกเคเตอร์ เพื่อให้เปิดปิดได้ง่าย การเปิดทำได้โดยเลื่อนฝาออกอย่างช้าๆ หากดึงฝาขึ้นจะเปิดไม่ออก จากนั้นนำสารที่ต้องการดูดความชื้นวางลงบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ และเลื่อนฝาปิดกลับคืนที่เดิม หากไม่สามารถเลื่อนเพื่อเปิดเดซิกเคเตอร์ได้ อาจเนื่องมาจากความดันภายใน และภายนอกมีความแตกต่างกันมากจะต้อง เปิดจุกด้านบนเพื่อทำให้ความดันภายในและภายนอกเท่ากันเสียก่อนจึงจะสามารถเปิดได้ ทั้งนี้จะต้องทำด้วยความรวดเร็วเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าไปภายในเดซิกเคเตอร์

 

 

desiccator_add_silicagelหลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจนกระทั่งสารดูดความชื้นอิ่มตัวด้วยน้ำแล้ว สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารดูดความชื้น จะต้องนำไปอบไล่ความชื้นออกที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  ทำได้โดยการเปิดฝาและนำสารเคมีต่างๆ ออกให้หมด จากนั้นนำแผ่นกระเบื้องเคลือบ และสารดูดความชื้นออกมา นำไปอบจนกระทั่งสีของสารดูดความชื้นเปลี่ยนแปลงจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นนำมาเทใส่เดซิกเคเตอร์โดยใช้กระดาษช่วยในการเท ดังภาพประกอบ และวางแผ่นกระเบื้องเคลือบลงไปวางสารเคมีที่ต้องการดูดความชื้น และปิดฝาให้เรียบร้อย

ข้อควรระวัง

เนื่องจากเดซิกเคเตอร์ทำด้วยวัสดุเป็นแก้ว และกระเบื้องเคลือบ ทำให้แตกได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีน้ำหนักมากอีกด้วย จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซิลิกาเจลมีลักษณะเป็นเม็ดกลมมีสีชมพูและสีน้ำเงินเด็กๆ อาจนึกว่าเป็นของที่รับประทานได้ แต่ไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีการเติมสารที่ทำให้เกิดสีลงไปโดยเป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยโลหะหนัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ส่วนประมาณราคาของเดซิกเคเตอร์ ขึ้นอยู่กับขนาด โดยทั่วไปอยู่ในระดับหลักหมื่นบาท

Popularity: 41% [?]

หลอดทดลอง (test tube)

testtubeหลอดทดลอง (test tube) ใช้สำหรับใส่สารละลาย หรือสารเคมีใดๆ ในปริมาณน้อยๆ เพื่อทดสอบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระบบเล็ก โดยใช้ร่วมกับที่วางหลอดทดลอง (test tube rack) สามารถทดลองปฏิกริยาได้พร้อมกันหลายชุด ในระบบเปิดและปิด หากทำในระบบปิดจะใช้จุกยางปิดด้านบน

Popularity: 58% [?]

Search
glassware chemical