Archive for December, 2011

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle)

ขวดฉีดน้ำกลั่น (wash bottle) คือ ขวดที่สามารถฉีดหรือพ่นน้ำออกมาได้ผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด ใช้เพื่อกลั้วล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเครื่องแก้วไปผึ่งแห้ง ฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในก็จะพุ่งออกมาที่ปลายกระบอกฉีดน้ำกลั่น วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลาย และมีท่อบรรจุภายใน เพื่อจุ่มลงในตัวละลายหรือน้ำกลั่น ในแนวตั้งอยู่ด้วย
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument) มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่างๆ  หรือเทคโนโลยี ด้วยวิธีการวัด การเก็บข้อมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซ้ำ การตรวจสอบยืนยันข้อมูล โดยปกติแล้วผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอย่างที่ไม่ทราบค่า(unknown) ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานง่าย เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับเงื่อนไขสภาวะ ปรับพารามิเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูล ปรับความละเอียดในการวัด ฯลฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าถึงฐานข้อมูลการวิเคราะห์ (databases) เช่น ฐานข้อมูลสเปกตรัม (spectra libraries) เป็นต้น
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical