Archive for August, 2018

ตู้ลามินาร์ Laminar Flow

ตู้ลามินาร์ ( Laminar Flow Clean Bench ) หรือ ตู้ปลอดเชื้อ ใช้สำหรับสร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด Cross Contamination จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก
คำว่า Laminar Flow คือของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ที่มีคุณลักษณะการเคลื่อนที่สม่ำเสมอ ราบเรียบ ไม่มีการผันผวน นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติพิเศษของ Laminar Flow คือ ความเร็ว แรงดัน และคุณลักษณะอื่นๆ ในแต่ละจุดจะเท่ากันหมด
หลักการทำงานเบื้องต้นของ Laminar Flow Clean Bench
1. อากาศสกปรกภายในห้องที่ใช้งานถูกดูดผ่านเข้าไปในตู้ลามินาร์โดยไม่ผ่านพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง
2. อากาศสกปรกวิ่งผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air ) ถูกกรองกลายเป็นอากาศสะอาด และถูกส่งผ่านมายังบริเวณพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง Filter ถือเป็นหัวใจหลักของตู้ปลอดเชื้อ
หน้าที่ของแผ่นกรองนี้คือการกรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค และฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ แต่ไม่สามารถกรองก๊าซหรือสารระเหย ใดๆทั้งสิ้น
3. อากาศสะอาดในบริเวณพื้นที่ทำงาน จะเคลื่อนที่ผ่านงานที่เรากำลังทำและถูกพัดออกมาทางด้านหน้าของเครื่องในที่สุด ตู้ลามินาร์ สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทตามทิศทางการไหลของอากาศสะอาด ภายในเครื่องดังนี้
3.1 Horizontal Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวนอน)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านหลังเครื่องผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวนอน
3.2 Vertical Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวดิ่ง)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านบนเครื่องเหนือพื้นที่ทำงานผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวดิ่ง

Popularity: 1% [?]

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ (compound light microscope)

กล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสิ่งที่มีขนาดเล็กที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) หรือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ (compound light microscope)  เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิดที่ใช้เลนส์หลายอัน และมีกำลังขยายต่างๆ กัน จะเห็นภาพวัตถุได้โดยการสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ 2 ชุด คือ เลนส์ใกล้วัตถุ  (objective lens)  และเลนส์ใกล้ตา (ocular lens หรือ eyepiece)

หลักการทำให้มองเห็น

1. เริ่มจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ถูกปล่อยเข้าสู่เลนส์รวมแสง

2. เมื่อมาถึงเลนส์รวมแสง แสงจะส่องไปยังวัตถุที่อยู่แท่นวางวัตถุ และสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ  และสะท้อนไปยังเลนส์ใกล้ตา เกิดเป็นภาพเสมือนจริงหัวกลับ

กล้องจุลทรรศน์ช่วยให้เราสามารถศึกษาสิ่งขนาดเล็กได้ เหมือนได้เข้าสู่อีกโลกขนาดจิ๋ว และช่วยเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาตร์ชีวภาพ เป็นต้น

Popularity: 1% [?]

ตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN)

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือพื้นฐานชนิดหนึ่งที่พบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วๆไป เพราะใช้สําหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง ใช้รักษาอุณหภูมิของปฎิกิริยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางชนิดให้คงที่ ใช้อบฆ่าทําลายเชื้อโรค ใช้อบเพาะเชื้อจุลชีพ ใช้หาความชื้นในตัวอย่าง เป็นต้น

หลักการทํางานตู้อบลมร้อน ความร้อนจากแหล่งกําเนิดความร้อนถูกถ่ายเทให้วัตถุ โดยกระบวนการนําความร้อน (conduction) การพาความร้อน(convection) และการแผ่รังสี(radiation) ความร้อนที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยตัวไวความร้อนและระบบควบคุมอุณหภูมิทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว จากของเหลวกลายเป็นไอ หรือจากของแข็งเป็นไอ โดยความร้อนจากตู้อบลมร้อนจะสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อน แล้วความร้อนจะค่อยๆ ถูกนำผ่านเข้าสู่เนื้อวัสดุ ดังนั้นขณะที่ความร้อนค่อยๆ ผ่านเข้าสู่เครื่องมือหรือวัสดุ เชื้อจุลชีพที่มีอยู่ที่เครื่องมือหรือวัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อจะถูกทำลาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การที่ความร้อนผ่านเข้าสู่อุปกรณ์อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวนอกของอุปกรณ์เท่านั้น

การอบแห้งและเครื่องอบแห้งมีความสำคัญในการลดความชื้นของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มชนิดผง ยา อุตสาหกรรมสีย้อม อุตสาหกรรมไม้ เป็นต้น การรู้จักชนิดของเครื่องอบแห้ง และการเลือกใช้ชนิดของเครื่องอบแห้งให้ตรงกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบ และ ขนาดของเครื่องอบและเวลาที่ใช้ในการอบ จะส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical