Author Archive

พลาสมาบอล (plasma ball)

พลาสมาบอล (plasma ball) หรือ พลาสมาแลมป์ (plasma lamp) ประกอบด้วย แก้วทรงกลมที่บรรจุก๊าซเฉื่อยผสม และมีขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง อยู่ตรงกลางของแก้วทรงกลม เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับพลาสมาบอล จะเกิดพลาสมาขึ้นข้างในแก้วทรงกลม ในลักษณะเป็นเส้นลำแสงที่มีสี พุ่งออกจากขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ไปยังฉนวนหรือแก้วทรงกลม แสงสีที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนสีได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สเฉื่อยที่ใส่เข้าไป เช่น Ne Ar เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์พลาสมาแลมป์นี้ คือ นิโคลา เทสลา จากการทดลองศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงมากๆ ในหลอดแก้วสุญญากาศ

Popularity: 1% [?]

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค Autoclave

Autoclave เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้วัสดุ สิ่งของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ ส่วนมากแล้วใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้ด้วย
หลักการของ Autoclave คือการนำวัสดุ สิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาไว้ในห้องนึ่งที่มีความร้อน
และแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที หากใช้อุณหภูมิสูงมากๆ และแรงดันไอน้ำมากกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อาจจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะอุณหภูมิที่สูงมากเกินจะทำให้เนื้อโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและมีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งแรงดันไอน้ำที่สูงเกินไปอาจทำให้ผิวโลหะเป็นสนิมและสึกกร่อนได้ (ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาที่สั้นก็ตาม) ระยะเวลาในการนึ่ง จะใช้เวลาที่ห้องนึ่งมีอุณหภูมิและแรงดันของไอน้ำเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมเวลาในการเตรียมห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิและแรงดันตามที่กำหนด
ประโยชน์ของ Autoclave
ใช้นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และของเสียที่เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อทางชีวภาพ ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนและแรงดันสูง โดยสิ่งที่สามารถนำมานึ่งฆ่าเชื้อ เช่น
1. เครื่องมือที่เกิดการปนเปื้อน หรือเครื่องมือที่นำไปใช้เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์
2. สิ่งเพาะเลี้ยงและหัวเชื้อที่เกิดการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจาก แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
3. อุปกรณ์อื่นที่เกิดการปนเปื้อนเช่น กระดาษผ้า เสื้อผ้า ปิเปตทิปแบบพลาสติก ปิเปตแก้ว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ถุงมือ และจานเพาะเชื้อที่ใช้แล้ว

Popularity: 1% [?]

ตู้ลามินาร์ Laminar Flow

ตู้ลามินาร์ ( Laminar Flow Clean Bench ) หรือ ตู้ปลอดเชื้อ ใช้สำหรับสร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด Cross Contamination จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก
คำว่า Laminar Flow คือของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ที่มีคุณลักษณะการเคลื่อนที่สม่ำเสมอ ราบเรียบ ไม่มีการผันผวน นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติพิเศษของ Laminar Flow คือ ความเร็ว แรงดัน และคุณลักษณะอื่นๆ ในแต่ละจุดจะเท่ากันหมด
หลักการทำงานเบื้องต้นของ Laminar Flow Clean Bench
1. อากาศสกปรกภายในห้องที่ใช้งานถูกดูดผ่านเข้าไปในตู้ลามินาร์โดยไม่ผ่านพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง
2. อากาศสกปรกวิ่งผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air ) ถูกกรองกลายเป็นอากาศสะอาด และถูกส่งผ่านมายังบริเวณพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง Filter ถือเป็นหัวใจหลักของตู้ปลอดเชื้อ
หน้าที่ของแผ่นกรองนี้คือการกรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค และฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ แต่ไม่สามารถกรองก๊าซหรือสารระเหย ใดๆทั้งสิ้น
3. อากาศสะอาดในบริเวณพื้นที่ทำงาน จะเคลื่อนที่ผ่านงานที่เรากำลังทำและถูกพัดออกมาทางด้านหน้าของเครื่องในที่สุด ตู้ลามินาร์ สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทตามทิศทางการไหลของอากาศสะอาด ภายในเครื่องดังนี้
3.1 Horizontal Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวนอน)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านหลังเครื่องผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวนอน
3.2 Vertical Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวดิ่ง)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านบนเครื่องเหนือพื้นที่ทำงานผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวดิ่ง

Popularity: 1% [?]

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ (compound light microscope)

กล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสิ่งที่มีขนาดเล็กที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) หรือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ (compound light microscope)  เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิดที่ใช้เลนส์หลายอัน และมีกำลังขยายต่างๆ กัน จะเห็นภาพวัตถุได้โดยการสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ 2 ชุด คือ เลนส์ใกล้วัตถุ  (objective lens)  และเลนส์ใกล้ตา (ocular lens หรือ eyepiece)

หลักการทำให้มองเห็น

1. เริ่มจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ถูกปล่อยเข้าสู่เลนส์รวมแสง

2. เมื่อมาถึงเลนส์รวมแสง แสงจะส่องไปยังวัตถุที่อยู่แท่นวางวัตถุ และสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ  และสะท้อนไปยังเลนส์ใกล้ตา เกิดเป็นภาพเสมือนจริงหัวกลับ

กล้องจุลทรรศน์ช่วยให้เราสามารถศึกษาสิ่งขนาดเล็กได้ เหมือนได้เข้าสู่อีกโลกขนาดจิ๋ว และช่วยเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาตร์ชีวภาพ เป็นต้น

Popularity: 1% [?]

ตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN)

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือพื้นฐานชนิดหนึ่งที่พบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วๆไป เพราะใช้สําหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง ใช้รักษาอุณหภูมิของปฎิกิริยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางชนิดให้คงที่ ใช้อบฆ่าทําลายเชื้อโรค ใช้อบเพาะเชื้อจุลชีพ ใช้หาความชื้นในตัวอย่าง เป็นต้น

หลักการทํางานตู้อบลมร้อน ความร้อนจากแหล่งกําเนิดความร้อนถูกถ่ายเทให้วัตถุ โดยกระบวนการนําความร้อน (conduction) การพาความร้อน(convection) และการแผ่รังสี(radiation) ความร้อนที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยตัวไวความร้อนและระบบควบคุมอุณหภูมิทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว จากของเหลวกลายเป็นไอ หรือจากของแข็งเป็นไอ โดยความร้อนจากตู้อบลมร้อนจะสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อน แล้วความร้อนจะค่อยๆ ถูกนำผ่านเข้าสู่เนื้อวัสดุ ดังนั้นขณะที่ความร้อนค่อยๆ ผ่านเข้าสู่เครื่องมือหรือวัสดุ เชื้อจุลชีพที่มีอยู่ที่เครื่องมือหรือวัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อจะถูกทำลาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การที่ความร้อนผ่านเข้าสู่อุปกรณ์อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวนอกของอุปกรณ์เท่านั้น

การอบแห้งและเครื่องอบแห้งมีความสำคัญในการลดความชื้นของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มชนิดผง ยา อุตสาหกรรมสีย้อม อุตสาหกรรมไม้ เป็นต้น การรู้จักชนิดของเครื่องอบแห้ง และการเลือกใช้ชนิดของเครื่องอบแห้งให้ตรงกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบ และ ขนาดของเครื่องอบและเวลาที่ใช้ในการอบ จะส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ

Popularity: 1% [?]

เครื่องเขย่าสาร Shaker

เครื่องเขย่าสาร(Shaker) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขย่าสารผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว มีที่จับยึดภาชนะรูปทรงต่าง ๆ  ส่วนมากแล้วจะใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถควบคุมความเร็ว ทิศทางของการเขย่า ระยะเวลา ได้ตามคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม

สารตัวอย่างที่ได้จากการเขย่าจะมีลักษณะที่เป็นการผสมเข้ากันได้ดี ซึ่งเกิดจากการปรับความเร็วที่เหมาะสมในช่วงเวลาการเขย่าสาร การทำงานเครื่องเขย่าสารเคมีเพื่อให้ตกตะกอน ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวงจรที่ใช้ควบคุมเวลามีความแม่นยำสูง วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์สามารถปรับได้ตามต้องการ ทิศทางของการเขย่าสารเคมีสามารถสั่งงานให้ทำได้ 2 ลักษณะ คือ หมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ซ้ายขวา การตั้งเวลาในการทำงานสามารถตั้งให้ทำงานได้ทั้งแบบวินาทีและนาที การรับน้ำหนักของของเหลวในการเขย่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical