Archive for the ‘เครื่องแก้ว (glassware)’ Category

ขวดแก้วเลอชาเตอร์ลิเอร์ (La Chatelier flask)

ขวดแก้วเลอชาเตอร์ลิเอร์ (La Chatelier flask) มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่า ขวดหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity bottle) ขวดหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ (cement pycnometer) เป็นขวดแก้วที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาค่าความถ่วงจำเพาะของ ไฮดรอลิกซีเมนต์ ฝุ่น ทราย และวัสดุอื่นๆ ทีมีลักษณะเป็นผงละเอียด รูปร่างของขวดแก้วเลอชาเตอร์ลิเอร์ คล้ายกับขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ดังแสดงในรูป ซึ่งเป็นขวดแก้วใส บรรจุของเหลวได้ประมาณ 250 มิลลิลิตร ที่คอขวดจะมีกระเปาะแก้วจุของเหลวได้ 17 มิลลิลิตร ด้านล่างกระเปาะแก้ว มีขีดแสดงปริมาตรซึ่งเริ่มจาก 0 ถึง 1 การแบ่งสเกลมีความละเอียด 0.1 มิลลิลิตร ส่วนที่คอขวดด้านบนกระเปาะแก้ว จะมีขีดบอกปริมาตรตั้งแต่ 18 ถึง 24 มล. โดยการแบ่งสเกลมีความละเอียด 0.1 มิลลิลิตรเช่นกัน ขวดเลอชาเตอร์ลิเอร์นี้จะมีฝาขวดแก้วสำหรับปิด ป้องการของเหลวไหลออกมาเมื่อต้องการเขย่า ผสมของเหลวและตัวอย่างของแข็งในระหว่างการทดลอง

Popularity: 1% [?]

อุปกรณ์ควบแน่นด้วยความเย็น cold trap

อุปกรณ์การควบแน่นด้วยความเย็น (cold trap) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการควบแน่นไอของสาร วัตถุประสงค์ใช้เพื่อป้องกันไอของสารที่เกิดจากการลดความดัน ไหลผ่านเข้าไปยังปั้มสุญญากาศ ปั้มสุญญากาศชนิด mechanical rotary pumps จะใช้น้ำมัน และสารหล่อลื่น ในตัวปั้ม หากมีไอสารเคมีเข้ามาในตัวปั้ม จะทำให้เกิดการปนเปื้อน หรือทำให้ปั้มสูญญากาศเสียหายได้

นอกจากนั้นยังใข้สำหรับการทดลองการกลั่น และการควบแน่น โดยการควบแน่นจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ โดยใช้ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) หรือ สารผสมระหว่างน้ำแข็งแห้งและอะซีโตน หรือใช้ตัวทำละลาย อื่นๆ ที่มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำๆ ในอุตสาหกรรม cold trap จะหมายถึงส่วนควบแน่น (condenser)

 

Popularity: 1% [?]

Oxygen Combustion Flask

Combustion flask เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เผาสารสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของธาตุฮาโลเจน คลอรีน(Cl), โบรมีน(Br), ไอโอดีน(I), ฟลูออรีน(F) นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของไนโตรเจน(N) และซัลเฟอร์(S) ในตัวอย่างชนิดต่างๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวได้อีกด้วย Wolfgang Schoniger ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์นี้ขึ้นมา โดยตัวอย่างสารอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของธาตุฮาโลเจน จะถูกเผาใน combustion flask ที่มีออกซิเจนบริสุทธิ์บรรจุอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกดักจับด้วยน้ำที่อยู่ภายใน combustion flask จากนั้นนำมาไทเทรตด้วย titrant ที่เหมาะสม สำหรับวิเคราะห์ธาตุ Cl, Br และ I จะไทเทรตโดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต(AgNO3), การวิเคราะห์ธาตุ F จะถูกทำให้เกิดสารเชิงซ้อนที่มีสีด้วย alizarin แล้วใช้วิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสงย่านมองเห็น(Visible spectrophotometer), ส่วนการวิเคราะห์ S จะไทเทรตด้วย กรดซัลฟิวริก (H2SO4)

Popularity: 1% [?]

กรวยหยด dropping funnel

กรวยหยด (dropping funnel) จัดเป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับถ่ายเทของเหลวหรือสารละลาย ซึ่งสามารถควบคุมการไหลของของเหลวได้โดยก๊อกเปิดปิด(stopcock) โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในการเติมสารรีเอเจนต์ในปริมาณน้อย ทีละหยดๆ เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างช้าๆ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง หรือเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง ได้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่บริเวณใกล้ปลายของกรวยหยดจะมีข้อต่อแก้ว สามารถใช้ต่อเข้ากับขวดก้นกลมได้ และท่อแก้วที่อยู่ด้านขวาหรือแขนของกรวยหยด มีไว้สำหรับปรับความดันภายในกรวยหยดให้เท่ากับความดันภายนอก

 

Popularity: 1% [?]

ขวดพิคโนมิเตอร์ Pycnometer

พิคโนมิเตอร์ ขวดพิคโนมิเตอร์ Pycnometer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหาค่าความหนาแน่นของของเหลว โดยทั่วไปแล้ว pycnometer ทำด้วยแก้วลักษณะคล้ายขวดวัดปริมาตร ฝาที่ใช้ปิดก็ทำด้วยแก้วเช่นเดียวกันซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีท่อขนาดเล็ก (capillary tube) จากด้านบนผ่านถึงสารละลายภายใน pycnometer เพื่อให้อากาศที่อยู่ในของเหลวสามารถเคลื่อนที่ออกไปยังด้านบนได้ การใช้งานจะใช้น้ำบริสุทธิ์ หรือ สารปรอท เป็นสารมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบกับสารตัวอย่างอื่นที่เราต้องการหาค่าความหนาแน่น แล้วนำไปชั่งด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูง การคำนวณหาค่าความหนาแน่นโดยใช้ความสัมพันธ์ D=M/V, ค่าความหนาแน่น = มวล (กรัม) / ปริมาตร (มิลลิลิตร)

Pycnometer ยังสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง เช่น ดิน เซรามิก ได้เช่นเดียวกัน ทำได้โดยการใส่ตัวอย่างของแข็งลงไปใน pycnometer จะได้นำหนักของดิน หลังจากนั้นเติมน้ำหรือของเหลวที่ทราบความหนาแน่น (ของเหลวนี้จะต้องไม่ละลายตัวอย่าง) นำไปชั่งน้ำหนัก จะทำให้ทราบถึงน้ำหนักของของแข็งที่เข้าไปแทนที่น้ำ และสามารถคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะหรือค่าความหนาแน่นได้

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่น

ความถ่วงจำเพาะของวัตถุ = ความหนาแน่นของวัตถุ / ความหนาแน่นของน้ำ = ความหนาแน่นของวัตถุ / 1

นั่นคือ ความถ่วงจำเพาะของวัตถุ = ความหนาแน่นของวัตถุ

Popularity: 1% [?]

Boiling chip

Boiling chip เป็นวัสดุของแข็ง ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก  ใช้ในกระบวนการกลั่นและการให้ความร้อน โดยใส่ boiling
chip ลงไปในของเหลวที่อยู่ในขวดกลั่น เพื่อป้องกันการเดือดอย่างรุนแรง เมื่อของเหลวได้รับความร้อนจนจนกระทั่งอุณหภูมิถึงจุดเดือดแต่ไม่เดือด (super heating) เกิดความร้อนสะสมในระบบ หากมีฝุ่นหรือใช้แท่งแก้วคนคนจะเกิดการเดือดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอันตรายจากการกระเด็นของของเหลว สัมผัสผิวหนัง เครื่องมือเครื่องใช้เสียหายได้ จึงจำเป็นต้องใช้ Boiling chip ในกระบวนการกลั่นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างวัสดุที่นำมาใช้เป็น Boiling
chip เช่น อะลูมินา แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมซัลเฟต เศษถ้วยกระเบื้อง ผงถ่าน วัสดุเคลือบพลาสติกชนิด Teflon และ Glass bead โดยวัสดุที่นำมาใช้จะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารในขวดกลั่น เราสามารถใช้เศษถ้วยกระเบื้อง หรือเศษแก้วภายในห้องปฏิบัติการมาใช้เป็น Boiling chip ได้

Popularity: 4% [?]

Search
glassware chemical