Archive for the ‘อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)’ Category

พลาสมาบอล (plasma ball)

พลาสมาบอล (plasma ball) หรือ พลาสมาแลมป์ (plasma lamp) ประกอบด้วย แก้วทรงกลมที่บรรจุก๊าซเฉื่อยผสม และมีขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง อยู่ตรงกลางของแก้วทรงกลม เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับพลาสมาบอล จะเกิดพลาสมาขึ้นข้างในแก้วทรงกลม ในลักษณะเป็นเส้นลำแสงที่มีสี พุ่งออกจากขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ไปยังฉนวนหรือแก้วทรงกลม แสงสีที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนสีได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สเฉื่อยที่ใส่เข้าไป เช่น Ne Ar เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์พลาสมาแลมป์นี้ คือ นิโคลา เทสลา จากการทดลองศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงมากๆ ในหลอดแก้วสุญญากาศ

Popularity: 1% [?]

การสังเคราะห์สาร โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal synthesis)

การสังเคราะห์สาร โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal synthesis) เป็นวิธีการสังเคราะห์สารหรือการทำให้เกิดผลึก ในสภาวะที่ใช้อุณหภูมิ และความดันสูง ในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ (hydrothermal)  การปลูกผลึกโดยวิธีนี้จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า autocalve or Teflon lined Hydrothermal Synthesis Autoclave Reactor โดยทั่วไป autoclave  นี้จะประกอบด้วย กระบอกและฝาปิดอย่างหนาที่ทำด้วยสแตนแลสสตีล (Stainless steel) ซึ่งยึดกันด้วยเกลียวของฝาและกระบอกสเตนเลส หรือใช้น๊อตหกเหลี่ยมที่มีเกลียวยึดฝาและกระบอกสเตนเลส ภายในกระบอกสแตนเลสจะมีภาชนะที่มีลักษณะเป็นกระบอกมีฝาปิดเช่นเดียวกัน ใช้สำหรับใส่สารเคมีและตัวทำละลายต่างๆ วัสดุที่ใช้จะต้องทนกรด-ด่าง รวมถึงทนความร้อนและความดันสูงได้ ซึ่งวัสดุนี้จะทำมาจากเทฟลอน (Teflon) และจะมียางที่ทนความร้อน (O-ring) ประกบระหว่างฝาปิดและกระบอกเทฟลอน เพื่อป้องกันไอของสารรั่วออกมา

ข้อดีของการสังเคราะห์สารหรือการปลูกผลึกด้วยวิธีนี้คือ สามารถสังเคราะห์สารที่ผลึกไม่มีเสถียรภาพที่จุดหลอมเหลว, ผลึกวัสดุที่มีความดันไอสูงใกล้กับจุดหลอมเหลว, สามารถควบคุมขนาดผลึกให้เล็กหรือใหญ่ได้ โดยการปรับอัตราส่วนของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ และผลึกที่ได้ยังมีคุณภาพดีอีกด้วย ส่วนข้อเสีย คือ ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง และ ไม่สามารถสังเกตเห็นกระบวนการเกิดผลึกในขณะทำการทดลองได้

 

Popularity: 1% [?]

แอร์ล็อคสำหรับหมัก Fermentation lock

แอร์ล็อคสำหรับการหมัก (The fermentation lock or airlock) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมักไวน์และเบียร์ ที่ยอมให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกมาจากถังหมักได้ในระหว่างการหมัก แต่ไม่ยอมให้อากาศภายนอกเข้าไปในถังหมักได้ ทำให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการหมัก ปัจจุบันแอร์ล็อคทำด้วยพลาสติกใส สามารถมองเห็นภายในได้ การติดตั้งแอร์ล็อคจะติดไว้ที่ฝาหรือส่วนบนของถังหมัก โดยท่อของแอร์ล็อคจะสัมผัสกับส่วนที่เป็นอากาศภายในถังหมัก อาจจะใช้แอร์ล็อคสวมเข้ากับจุกยางแล้วนำไปสวมกับปากถังหมัก หรืออาจจะเจาะฝาถังหมักแล้วใส่ท่อแอร์ล็อคเข้าไปแล้วซีลด้วยซิลิโคนก็ได้

อุปกรณ์แอร์ล็อคนี้ออกแบบให้เติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของถ้วยใส่น้ำ เมื่อความดันของแก๊สในถังหมักมากกว่าความดันภายนอก แก๊สจะดันผ่านน้ำเป็นฟองปุดออกมายังอากาศภายนอก

 

Popularity: 1% [?]

ไมโครเวลเพลท (microwellplate)

ไมโครเวลเพลท (microwell plate) หรือ ไมโครไทเทอร์เพลท (microtiter plate) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีช่องหรือหลุมเล็กๆ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่างหน้าที่คล้ายหลอดทดลองขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้ว microplate จะมีช่องหรือหลุมใส่ตัวอย่าง จำนวน 6, 24, 96,384 หรือ 1536 ช่อง ขนาดของช่องก็แตกต่างกันไป มีทั้งช่องชนิดกลมและสี่เหลี่ยม สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้ระดับนาโนลิตร ถึง มิลลิลิตร

วัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลทก็มีหลายชนิด หากใช้พลาสติกชนิดพอลีสไตลีน จะใช้งานทางด้านการตรวจวัดเชิงแสง ไมโครเพลทบางชนิดก็ผลิตเป็นสีขาวโดยการผสมไทเทเนียมออกไซด์ ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง(absorbance) และการวัดการเปล่งแสง(luminescence) หากต้องการสีดำก็จะผสมคาร์บอนลงไป ใช้ในงานทดสอบทางด้านชีววิทยา เมื่อใช้พลาสติกชนิดพอลิพอพิลีน ก็สามารถทนต่อความเย็นถึง -80 องศาเซลเซียสได้ นอกจากนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตไมโครเพลท ยังใช้แก้ว หรือแก้วควอทซ์ เพื่อการใช้งานในลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะอีกด้วย

ไมโครเพลทจึงเป็นอุปกรณ์ที่ประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายด้าน เช่นการวิเคราะห์ วิจัย การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ฯลฯ  โดยใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรองสาร การแยกสาร การเก็บสาร การผสมสารเพื่อทำปฏิกิริยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

Popularity: 1% [?]

ถ้วยเผาสาร combustion boat

ถ้วยเผาสาร ลักษณะรูปร่างถ้วยคล้ายเรือ จึงเรียกว่า คอมบัสชันโบท (Combustion boats), คอมบัสชัน โบท เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อนมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี จึงใช้เป็นถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่าง ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูง เช่น การทดลองวิเคราะห์หาปริมาณของคาร์บอนในเหล็ก จะใช้ชิ้นส่วนของเหล็กใส่ลงในคอมบัสชัน โบท และนำไปเผาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 760 ถึง 815 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งผ่านก๊าซออกซิเจนเข้าไปด้วย คาร์บอนจะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่างๆ และคำนวณหาปริมาณของคาร์บอนในตัวอย่างเหล็กได้

Popularity: 1% [?]

กรวยอิมฮอฟฟ์ Imhoff cone

กรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ใช้เป็นอุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่อยู่ในน้ำ น้ำเสีย ด้วยวิธีการตกตะกอนซึ่งตะกอนที่ตกลงมาโดยวิธีการนี้เรียกว่า ตะกอนหนัก อาจใช้ฝาปิดกรวยหรือไม่ก็ได้ การวัดปริมาตรของของแข็งหรือน้ำหนัก จะวัดหลังจากกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง (โดยปกติ 1 ชั่วโมง) โดยการอ่านค่าของแข็งที่ตกตะกอนแล้วที่ขีดบอกปริมาตรของกรวยขนาด 1 ลิตร หน่วยของตะกอนหนักรายงานเป็น มิลลิลิตรต่อลิตร

Popularity: 2% [?]

Search
glassware chemical