Archive for the ‘เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (scientific instrument)’ Category

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค Autoclave

Autoclave เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้วัสดุ สิ่งของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ ส่วนมากแล้วใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้ด้วย
หลักการของ Autoclave คือการนำวัสดุ สิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาไว้ในห้องนึ่งที่มีความร้อน
และแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที หากใช้อุณหภูมิสูงมากๆ และแรงดันไอน้ำมากกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อาจจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะอุณหภูมิที่สูงมากเกินจะทำให้เนื้อโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและมีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งแรงดันไอน้ำที่สูงเกินไปอาจทำให้ผิวโลหะเป็นสนิมและสึกกร่อนได้ (ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาที่สั้นก็ตาม) ระยะเวลาในการนึ่ง จะใช้เวลาที่ห้องนึ่งมีอุณหภูมิและแรงดันของไอน้ำเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมเวลาในการเตรียมห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิและแรงดันตามที่กำหนด
ประโยชน์ของ Autoclave
ใช้นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และของเสียที่เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อทางชีวภาพ ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนและแรงดันสูง โดยสิ่งที่สามารถนำมานึ่งฆ่าเชื้อ เช่น
1. เครื่องมือที่เกิดการปนเปื้อน หรือเครื่องมือที่นำไปใช้เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์
2. สิ่งเพาะเลี้ยงและหัวเชื้อที่เกิดการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจาก แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
3. อุปกรณ์อื่นที่เกิดการปนเปื้อนเช่น กระดาษผ้า เสื้อผ้า ปิเปตทิปแบบพลาสติก ปิเปตแก้ว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ถุงมือ และจานเพาะเชื้อที่ใช้แล้ว

Popularity: 1% [?]

ตู้ลามินาร์ Laminar Flow

ตู้ลามินาร์ ( Laminar Flow Clean Bench ) หรือ ตู้ปลอดเชื้อ ใช้สำหรับสร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด Cross Contamination จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก
คำว่า Laminar Flow คือของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ที่มีคุณลักษณะการเคลื่อนที่สม่ำเสมอ ราบเรียบ ไม่มีการผันผวน นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติพิเศษของ Laminar Flow คือ ความเร็ว แรงดัน และคุณลักษณะอื่นๆ ในแต่ละจุดจะเท่ากันหมด
หลักการทำงานเบื้องต้นของ Laminar Flow Clean Bench
1. อากาศสกปรกภายในห้องที่ใช้งานถูกดูดผ่านเข้าไปในตู้ลามินาร์โดยไม่ผ่านพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง
2. อากาศสกปรกวิ่งผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air ) ถูกกรองกลายเป็นอากาศสะอาด และถูกส่งผ่านมายังบริเวณพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง Filter ถือเป็นหัวใจหลักของตู้ปลอดเชื้อ
หน้าที่ของแผ่นกรองนี้คือการกรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค และฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ แต่ไม่สามารถกรองก๊าซหรือสารระเหย ใดๆทั้งสิ้น
3. อากาศสะอาดในบริเวณพื้นที่ทำงาน จะเคลื่อนที่ผ่านงานที่เรากำลังทำและถูกพัดออกมาทางด้านหน้าของเครื่องในที่สุด ตู้ลามินาร์ สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทตามทิศทางการไหลของอากาศสะอาด ภายในเครื่องดังนี้
3.1 Horizontal Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวนอน)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านหลังเครื่องผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวนอน
3.2 Vertical Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวดิ่ง)
อากาศสะอาด วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านบนเครื่องเหนือพื้นที่ทำงานผ่านพื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวดิ่ง

Popularity: 1% [?]

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ (compound light microscope)

กล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสิ่งที่มีขนาดเล็กที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) หรือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ (compound light microscope)  เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิดที่ใช้เลนส์หลายอัน และมีกำลังขยายต่างๆ กัน จะเห็นภาพวัตถุได้โดยการสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ 2 ชุด คือ เลนส์ใกล้วัตถุ  (objective lens)  และเลนส์ใกล้ตา (ocular lens หรือ eyepiece)

หลักการทำให้มองเห็น

1. เริ่มจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ถูกปล่อยเข้าสู่เลนส์รวมแสง

2. เมื่อมาถึงเลนส์รวมแสง แสงจะส่องไปยังวัตถุที่อยู่แท่นวางวัตถุ และสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ  และสะท้อนไปยังเลนส์ใกล้ตา เกิดเป็นภาพเสมือนจริงหัวกลับ

กล้องจุลทรรศน์ช่วยให้เราสามารถศึกษาสิ่งขนาดเล็กได้ เหมือนได้เข้าสู่อีกโลกขนาดจิ๋ว และช่วยเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาตร์ชีวภาพ เป็นต้น

Popularity: 1% [?]

ตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN)

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือพื้นฐานชนิดหนึ่งที่พบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วๆไป เพราะใช้สําหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง ใช้รักษาอุณหภูมิของปฎิกิริยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางชนิดให้คงที่ ใช้อบฆ่าทําลายเชื้อโรค ใช้อบเพาะเชื้อจุลชีพ ใช้หาความชื้นในตัวอย่าง เป็นต้น

หลักการทํางานตู้อบลมร้อน ความร้อนจากแหล่งกําเนิดความร้อนถูกถ่ายเทให้วัตถุ โดยกระบวนการนําความร้อน (conduction) การพาความร้อน(convection) และการแผ่รังสี(radiation) ความร้อนที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยตัวไวความร้อนและระบบควบคุมอุณหภูมิทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว จากของเหลวกลายเป็นไอ หรือจากของแข็งเป็นไอ โดยความร้อนจากตู้อบลมร้อนจะสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อน แล้วความร้อนจะค่อยๆ ถูกนำผ่านเข้าสู่เนื้อวัสดุ ดังนั้นขณะที่ความร้อนค่อยๆ ผ่านเข้าสู่เครื่องมือหรือวัสดุ เชื้อจุลชีพที่มีอยู่ที่เครื่องมือหรือวัสดุที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อจะถูกทำลาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การที่ความร้อนผ่านเข้าสู่อุปกรณ์อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวนอกของอุปกรณ์เท่านั้น

การอบแห้งและเครื่องอบแห้งมีความสำคัญในการลดความชื้นของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มชนิดผง ยา อุตสาหกรรมสีย้อม อุตสาหกรรมไม้ เป็นต้น การรู้จักชนิดของเครื่องอบแห้ง และการเลือกใช้ชนิดของเครื่องอบแห้งให้ตรงกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบ และ ขนาดของเครื่องอบและเวลาที่ใช้ในการอบ จะส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ

Popularity: 1% [?]

เครื่องเขย่าสาร Shaker

เครื่องเขย่าสาร(Shaker) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขย่าสารผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว มีที่จับยึดภาชนะรูปทรงต่าง ๆ  ส่วนมากแล้วจะใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถควบคุมความเร็ว ทิศทางของการเขย่า ระยะเวลา ได้ตามคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม

สารตัวอย่างที่ได้จากการเขย่าจะมีลักษณะที่เป็นการผสมเข้ากันได้ดี ซึ่งเกิดจากการปรับความเร็วที่เหมาะสมในช่วงเวลาการเขย่าสาร การทำงานเครื่องเขย่าสารเคมีเพื่อให้ตกตะกอน ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวงจรที่ใช้ควบคุมเวลามีความแม่นยำสูง วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์สามารถปรับได้ตามต้องการ ทิศทางของการเขย่าสารเคมีสามารถสั่งงานให้ทำได้ 2 ลักษณะ คือ หมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ซ้ายขวา การตั้งเวลาในการทำงานสามารถตั้งให้ทำงานได้ทั้งแบบวินาทีและนาที การรับน้ำหนักของของเหลวในการเขย่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม

Popularity: 1% [?]

Inductively Coupled Plasma (ICP)

ICP-AES  (Inductively  Coupled  Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) หรือ ICP-OES (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer) เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอซีพี (ICP)

สามารถวัดสเปคตรัมแสงในช่วงทั้งความยาวคลื่นที่ตามองเห็น
และช่วงอุลตร้าไวโอเลต (Visible and Ultraviolet Region)  โดยใช้หลักการอะตอมมิคอิมิสชัน  (Atomic  Emission  ,  AE)  คืออะตอมของธาตุแต่ละธาตุประกอบด้วยนิวเคลียร์ เป็นศูนย์กลาง
โดยมีอิเลคตรอนอยู่โดยรอบ  ถ้ามีการให้พลังงานถ่ายเทเข้าสู่อะตอมจำนวนมาก  เช่น การให้พลังงานความร้อน  หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง  พลังงานเหล่านี้จะกระตุ้นให้อิเลคตรอนในอะตอมเปลี่ยนสภาพจากที่เคยอยู่ในสภาวะพื้น(Ground State) เข้าสู่ช่วงระดับพลังงานสูง (Excited State) กระบวนการนี้เรียกว่า (Atomic  Absorption  , AA)   อย่างไรก็ตามอิเลคตรอนไม่สามารถอยู่ในระดับสภาวะพลังงานสูงได้นาน ดังนั้นอิเลคตรอนจะคายพลังงานออกมาเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะพื้น    หรือกลับเข้าสู่สภาวะพลังงานกระตุ้นระดับต่ำกว่า  ขบวนการนี้เรียกว่า  (Atomic Emission , AE)  ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วมาก  ใช้เวลาประมาณหนึ่งในร้อยล้านวินาที พลังงานที่คายออกมาจะเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสเปคตรัมต่างๆ  โดยธาตุที่ถูกกระตุ้นแต่ละชนิดจะปล่อยสเปคตรัมที่มีความยาวคลื่นเฉพาะของแต่ละธาตุออกมา  ความเข้มของสเปคตรัมจะแปรผันตามจำนวนอะตอมที่ดูดพลังงานเข้าไป Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical