Weight and Concentration unit

concentration_unit หน่วยของน้ำหนักที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการคือ หน่วยเมตริก ซึ่งวัดน้ำหนักของสารเป็นกิโลกรัม (kg)  และหน่วยย่อยลงไปเป็นกรัม (g) มิลลิกรัม (mg) ไมโครกรัม (ug) นาโนกรัม (ng) หรือ พิโคกรัม (pg)

1.น้ำหนักอะตอม (atomic weight) ได้จากการเปรียบเทียบกับน้ำหนักของคาร์บอน 12 (C12) เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดให้มีน้ำหนักอะตอมเท่ากับ 12 กรัม ซึ่งมีจำนวนอะตอมทั้งหมด 6.02 X 10E23 อะตอม เรียกหน่วยนี้อีกอย่างหนึ่งว่า 1 โมล  เช่น Na จำนวน 6.02 X 10E23 อะตอม หรือ 1 โมล มีน้ำหนักเท่ากับ 23 กรัม

2.น้ำหนักโมเลกุล (molecular weight) ความหมายคือน้ำหนักของสารที่มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 6.02 X 10E23 โมเลกุล หรือ 1 โมล (โมเลกุล คือ ธาตุตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไปมารวมกัน เช่น H2 เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ H 1 อะตอม + H 1 อะตอม) เช่น O2 จำนวน 6.02 X 10E23 โมเลกุล หรือ 1 โมล มีน้ำหนักเท่ากับ 32 กรัม (O แต่ละตัวหนัก 16 กรัม O+O = 32 กรัม ให้สัญลักษณ์ใหม่เป็น O2)

หน่วยความเข้มข้น (concentration unit)

แสดงอยู่ในรูปจำนวนของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสารละลาย อาจใช้หน่วยเป็นกรัม, มิลลิกรัม, โมล ฯลฯ หรือหน่วยปริมาตร (ลิตร, มิลลิลิตร, แกลลอน)

สารละลายที่มีความเข้มข้นมาก หมายความว่าปริมาณของตัวถูกละลายในหนึ่งหน่วยปริมาตรมีปริมาณมากบางครั้งใช้ตัวย่อเป็น conc. ส่วนสารละลายเจือจางแสดงว่ามีปริมาณของตัวถูกละลายในหนึ่งหน่วยปริมาตรน้อย ใช้ตัวย่อเป็น dil.

หน่วยความเข้มข้นที่นิยมใช้ โมลาริตี้ (M) เปอร์เซ็นต์ (%)

โมลาริตี้ (M) หมายถึง จำนวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย 1 ลิตร เช่น กรดไฮโดรคลอริก(HCl) เข้มข้น1 M  หมายถึง สารละลาย 1000 มิลลิลิตร มีกรด HCl  อยู่ 1 โมล

เปอร์เซ็นต์ (%) โดยมากใช้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักโดยปริมาตร (% weight by volume)

เปอร์เซ็นต์น้ำหนักโดยปริมาตร  =    น้ำหนักตัวถูกละลาย X  100 /ปริมาตรสารละลาย

Popularity: 9% [?]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical