จานเพาะเชื้อ (petri dish)

จานเพาะเชื้อ (petri dish) ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ
หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว หรือพลาสติก
มีลักษณะเป็นรูปจานทรงกระบอก จานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
โดยการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน ด้วยวิธีการ สเตอริไรส์ (Sterilization) ในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) หรือ
ให้ความร้อนในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
หากทำการฆ่าเชื้อได้ไม่หมด
เมื่อนำจานเพาะเชื้อมาใช้ใหม่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้
เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสามารถใช้จานเพาะเชื้อแบบพลาสติกแทนได้ โดยใช้แล้วทิ้ง
ไม่นำกลับมาใช้ใหม่ หากมีจานเพาะเชื้อจำนวนมาก
สามารถนำมาเรียงซ้อนกันในภาชนะทรงกระบอก ที่เรียกว่ากระบอกใส่จานเพาะเชื้อ (petri dish can)

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical