การกลั่นแบบธรรมดา (simple_distillation)

simple_distillation การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) เป็นวิธีการแยกสารผสมให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่างของความดันไอของสารผสม ซึ่งจะต้องมีจุดเดือดแตกต่างกันพอสมควรจึงจะสามารถแยกสารออกจากกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นแบบธรรมดาประกอบด้วย ขวดก้นกลม (round bottom flask) หัวกลั่น (distillation head) เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) อุปกรณ์ควบแน่น (condenser) ตัวแปลง (adapter) และเก็บสารที่ได้จากการกลั่นด้วยกระบอกตวง (cylinder)

Popularity: 30% [?]

11 Responses to “การกลั่นแบบธรรมดา (simple_distillation)”

 • […] การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation)  เป็นการแยกสารผสมออกจากกันให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว (fractions) เช่น การแยกสารประกอบทางเคมี โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด (boiling point) ด้วยการให้ความร้อนกับสารประกอบนั้น ซึ่งสารประกอบแต่ละตัวจะถูกแยกออกมาที่ความดันไอแตกต่างกัน การกลั่นลำดับส่วนนี้จัดเป็นการกลั่นชนิดพิเศษ โดยทั่วไปส่วนประกอบของสารเคมีที่จะนำมากลั่นจะมีจุดเดือดต่างกันไม่มากนักประมาณ 25 องศาเซลเซียส หากจุดเดือดของสารผสมที่จะนำมากลั่นมากกว่า 25 องศาเซลเซียสก็สามารถกลั่นได้โดยใช้วิธีการกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) […]

 • DcdNfW Excellent article, I will take note. Many thanks for the story!

 • การแยกสารแบบธรรมดาทำไมต้องให้ความเดือดต่างกันด้วยอะครับ

 • You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 • Thank You For This Post, was added to my bookmarks.

 • I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

 • You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 • You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 • Maybe you will want to get a twitter icon to your blog. I just bookmarked this blog, however I must complete it manually. Just my advice.

 • Very informative post. Thanks for taking the time to share your view with us.

 • Blogs We Read…

  […] At the bottom of this page you will discover some unrelated websites,however I belive are wonderfull resources worthy of a read […]…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical