การกลั่นแบบธรรมดา (simple_distillation)


simple_distillation การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) เป็นวิธีการแยกสารผสมให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่างของความดันไอของสารผสม ซึ่งจะต้องมีจุดเดือดแตกต่างกันพอสมควรจึงจะสามารถแยกสารออกจากกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นแบบธรรมดาประกอบด้วย ขวดก้นกลม (round bottom flask) หัวกลั่น (distillation head) เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) อุปกรณ์ควบแน่น (condenser) ตัวแปลง (adapter) และเก็บสารที่ได้จากการกลั่นด้วยกระบอกตวง (cylinder)

Popularity: 30% [?]

15 Responses to “การกลั่นแบบธรรมดา (simple_distillation)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
Glassware Chemical Products