กระดาษกรอง filter paper

กระดาษกรอง (Filter paper) คือ กระดาษที่มีคุณสมบัติที่คัดเลือกอนุภาค หรือสิ่งเจือปนออกจากสารละลาย หรืออากาศโดยการวางแบบตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสารละลายที่ต้องการกรอง

กระดาษกรอง จะมีขนาดของช่องว่างแตกต่างกันไปหลายขนาดด้วยกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละชนิด คุณสมบัติที่สำคัญของกระดาษกรองประกอบด้วย ความคงทนเมื่อเปียก ขนาดของช่องว่าง ความสามารถในการกรองอนุภาค อัตราการไหลของสารที่ต้องการกรอง ประสิทธิภาพและความจุ

กลไกที่สำคัญในการกรองด้วยกระดาษกรองจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ปริมาตร(volume) และผิว(surface) โดยแบบปริมาตร อนุภาคจะถูกดักไว้ชั้นในหรือในตัวของกระดาษกรอง ส่วนแบบผิว อนุภาคจะถูกดักไว้ที่ผิวของกระดาษกรอง

สำหรับกระดาษกรองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ก็มีมากมายหลายแบบ แบบจำเพาะกับงาน และแบบที่ใช้ทั่วไป วัสดุที่นำมาใช้ทำกระดาษกรอง เช่น เส้นใยจากไม้ คาร์บอน หรือ เส้นใยแก้วควอทซ์ โดยใช้กระดาษกรองร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง คือ กรวยกรอง หรือ กรวยบุชเนอร์

ในการทดลองเรื่องการหาน้ำหนักสารโดยวิธีการตกตะกอนนั้น จะต้องใช้กระดาษกรองแบบไม่มีเถ้า(Ashless) เพื่อป้องกันตะกอนที่ตกได้ มีการปนเปื้อนจากเถ้ากระดาษกรองที่เผาไหม้ไม่หมด นอกจากนั้นยังสามารถปรับคุณสมบัติของกระดาษกรองด้วยสารเคมีต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวัดพีเอช(pH) ตรวจการตั้งครรภ์ หรือ ตรวจเบาหวานได้อีกด้วย

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical