แอร์ล็อคสำหรับหมัก Fermentation lock

แอร์ล็อคสำหรับการหมัก (The fermentation lock or airlock) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมักไวน์และเบียร์ ที่ยอมให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกมาจากถังหมักได้ในระหว่างการหมัก แต่ไม่ยอมให้อากาศภายนอกเข้าไปในถังหมักได้ ทำให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการหมัก ปัจจุบันแอร์ล็อคทำด้วยพลาสติกใส สามารถมองเห็นภายในได้ การติดตั้งแอร์ล็อคจะติดไว้ที่ฝาหรือส่วนบนของถังหมัก โดยท่อของแอร์ล็อคจะสัมผัสกับส่วนที่เป็นอากาศภายในถังหมัก อาจจะใช้แอร์ล็อคสวมเข้ากับจุกยางแล้วนำไปสวมกับปากถังหมัก หรืออาจจะเจาะฝาถังหมักแล้วใส่ท่อแอร์ล็อคเข้าไปแล้วซีลด้วยซิลิโคนก็ได้

อุปกรณ์แอร์ล็อคนี้ออกแบบให้เติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของถ้วยใส่น้ำ เมื่อความดันของแก๊สในถังหมักมากกว่าความดันภายนอก แก๊สจะดันผ่านน้ำเป็นฟองปุดออกมายังอากาศภายนอก

 

Popularity: 1% [?]

ถ้วยชั่งสาร weighing boat

ถ้วยชั่งสาร weighing boat ใช้สำหรับชั่งสาร ลักษณะเป็นภาชนะเปิด ทำด้วยวัสดุชนิดพิเศษ ยางพอลิสไตรีน ที่มีผิวเรียบและขอบโค้งมน ทำให้สารตัวอย่างทั้งชนิดผงและก้อน ที่นำมาชั่งไม่ติดถ้วยชั่งสารและเทสารออกจากภาชนะได้ง่าย สีของถ้วยชั่งสารจะเป็นสีขาวแสงส่องผ่านได้ นอกจากนั้นคุณสมบัติของพอลิสไตรีนยังสามารถบิดงอได้ ทนต่อการกัดกร่อนของกรดอ่อน เบส อัลกอฮอล์ และตัวอย่างทางชีวภาพ มากไปกว่านั้นถ้วยชั่งสารยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส โดยส่วนใหญ่จะใช้แล้วทิ้ง weighing boat ใช้ชั่งสารตัวอย่างได้ทั้งของแข็ง และของเหลว และมีขนาดให้เลือกใช้งานได้หลายขนาดอีกด้วย

Popularity: 1% [?]

Oxygen Combustion Flask

Combustion flask เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เผาสารสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของธาตุฮาโลเจน คลอรีน(Cl), โบรมีน(Br), ไอโอดีน(I), ฟลูออรีน(F) นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของไนโตรเจน(N) และซัลเฟอร์(S) ในตัวอย่างชนิดต่างๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวได้อีกด้วย Wolfgang Schoniger ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์นี้ขึ้นมา โดยตัวอย่างสารอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของธาตุฮาโลเจน จะถูกเผาใน combustion flask ที่มีออกซิเจนบริสุทธิ์บรรจุอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกดักจับด้วยน้ำที่อยู่ภายใน combustion flask จากนั้นนำมาไทเทรตด้วย titrant ที่เหมาะสม สำหรับวิเคราะห์ธาตุ Cl, Br และ I จะไทเทรตโดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต(AgNO3), การวิเคราะห์ธาตุ F จะถูกทำให้เกิดสารเชิงซ้อนที่มีสีด้วย alizarin แล้วใช้วิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสงย่านมองเห็น(Visible spectrophotometer), ส่วนการวิเคราะห์ S จะไทเทรตด้วย กรดซัลฟิวริก (H2SO4)

Popularity: 1% [?]

ฮีโมไซโตมิเตอร์ Hemocytometer

ฮีโมไซโตมิเตอร์ (Hemocytometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นับจำนวนเซลล์ ปกติแล้วจะถูกออกแบบมาใช้สำหรับนับเซลล์ของเม็ดเลือด นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้น hemocytometer นี้คือ Louis-Charles Malassez hemocytometer ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสไลด์ และแผ่นปิดสไลด์ ส่วนที่เป็นสไลด์ทำด้วยวัสดุที่แก้วหรือพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะคล้ายสไลด์แก้วแต่มีความหนามากกว่า โดยแก้วนี้จะมีช่องว่างสำหรับใส่สารตัวอย่าง พร้อมด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่นับนับเซลล์ขนาดเล็กมาก ถูกทำให้เป็นเส้นตั้งฉาก ตารางหรือกริด ด้วยเลเซอร์ การนับเซลล์ หรืออนุภาคที่อยู่ภายในตาราง และมีปริมาตรที่แน่นอนของของเหลวตัวอย่าง จะทำให้สามารถคำนวณความเข้มข้นของเซลล์ในของเหลวได้ การนับเซลล์จะใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายขนาด แล้วนับได้โดยตรง หน่วยที่ใช้ในการนับเซลล์จะใช้หน่วย เซลล์ต่อปริมาตร

ตารางหรือกริด จะมีหลายขนาดด้วยกัน เช่น ขนาด 1X1 mm. (1 mm2)  ขนาดละเอียดลงไป 0.25 x 0.25 mm (0.0625 mm2), 0.25 x 0.20 mm (0.05 mm2) และ 0.20 x 0.20 mm (0.04 mm2). ส่วนความลึกจะกำหนดไว้ที่ 0.1 mm. เพราะฉะนั้นจะทำให้เราทราบค่าปริมาตรได้ โดยใช้สูตร กว้าง x ยาว x สูง ตัวอย่างเช่น ตารางขนาด 1X1 mm. ความลึก 0.1mm. จะมีปริมาตรเท่ากับ 1mm.X1mm.X0.1mm = 0.1mm3 หรือ 100 nl

Popularity: 1% [?]

การทำ Slime

การทำ slime

Slime, สไลม์ คือสารพอลิเมอร์ (polymer) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเป็นทั้งของแข็งและของเหลว เมื่อนำไปบรรจุในภาชนะรูปร่างต่างๆ ก็จะมีรูปร่างตามภาชนะนั้นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของของเหลว และเราสามารถใช้มือจับถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นของแข็งได้อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. กาวชนิดพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ (กาว PVA)

2. น้ำกลั่น

3. สีผสมอาหาร

4. ผงบอแรกซ์

5. ช้อนตักสาร

6. บีกเกอร์และแท่งแก้วคน

การทดลอง

1. เติมสารบอแรกซ์ 2.5 กรัม ลงในน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ที่บรรจุในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร คนด้วยแท่งแก้วคน จนกระทั่งบอแรกซ์ละลายหมด

2.  ตวงกาว PVA 100 มิลลิลิตร และผสมกับน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วหยดสีผสมอาหารลงไป 1-2 หยด

3. เทสารละลายข้อ 1 ลงใน 2 คนสารละลายให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 1 นาที สารผสมจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อน

4. สังเกตและบันทึกผลการทดลอง

Popularity: 1% [?]

ซิลิกาเจล (Silica gel)

ซิลิกาเจล (Silica gel) คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) มีลักษณะเป็นเม็ด หรือผงสีขาว เป็นวัสดุที่มีความพรุนสูง สังเคราะห์มาจากโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ซิลิกาเจลเป็นของแข็ง ไม่ใช่เป็นเจล เหมือนเจลาติน หรือวุ้น ตามชื่อเรียก ซิลิกาเจลที่นำมาใช้เป็นสารดูดความชื้น มีขนาดของรูพรุน 2.4 นาโนเมตร และมีความสามารถในการดูดความชื้นสูง เราสามารถพบซิลิกาเจลได้ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น บรรจุอยู่ในซองขนมบางชนิด บรรจุในกล่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก ใช้เพื่อควบคุมความชื้น ป้องกันการเน่าเสีย หรือการเสื่อมสภาพของสินค้า ในบางครั้งจะมีการเติมสารเคมีที่มีสีลงไป เช่น เติมโคบอลต์คลอไรด์ (CoCl2) ลงไปเพื่อใช้บ่งบอกว่าซิลิกาเจลดูดความชื้นจนอิ่มตัวแล้วหรือไม่ โดยสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของซิลิกาเจลได้ เมื่อซิลิกาดูดความชื้นจนกระทั่งอิ่มตัวจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู เราสามารถไล่ความชื่นออกจากซิลิกาเจลด้วยการใช้ความร้อน โดยใช้ตู้อบ หรือนำไปผึ่งแดด ซิลิกาเจลก็จะเปลี่ยนจากสีชมพูไปเป็นสีน้ำเงิน หลังจากนั้นก็สารมารถนำกลับมาดูดความชื่นใหม่ได้อีก

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical