กระดาษทดสอบพีเอชแบบม้วน

กระดาษทดสอบพีเอชแบบม้วน

pH Litmus Test Strip Roll, pH 1-14