เทอร์โมิเตอร์ 0 ถึง 100C ขนาด 15 ซ.ม.

เทอร์โมิเตอร์ 0 ถึง 100C ขนาด 15 ซ.ม.

เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดแอลกอฮอล์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความยาว 15 เซนติเมตร ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง 0-100 องศาเซลเซียส