สไลด์ เซลล์พืชและสัตว์

สไลด์ เซลล์พืชและสัตว์

สไลด์ตัวอย่างเซลล์พืช สัตว์และมนุษย์ 60 ชนิด อาทิเช่น สไลด์พารามีเซียม ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว/คู่ ปากแมลงวัน เม็ดเลือดกบ เม็ดเลือดมนุษย์ เซลล์ประสาท เป็นต้น