แอมป์มิเตอร์ Amp meter

แอมป์มิเตอร์ Amp meter

ใช้วัดกระแสไฟฟ้า 0-3 Amp.