ไมโครมิเตอร์ micrometer

ไมโครมิเตอร์ micrometer

ผลิตภัณฑ์ของ Mitutoyo

ช่วงของการวัด 0-22 มิลลิเมตร