เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument) มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่างๆ  หรือเทคโนโลยี ด้วยวิธีการวัด การเก็บข้อมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซ้ำ การตรวจสอบยืนยันข้อมูล โดยปกติแล้วผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอย่างที่ไม่ทราบค่า(unknown) ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานง่าย เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับเงื่อนไขสภาวะ ปรับพารามิเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูล ปรับความละเอียดในการวัด ฯลฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าถึงฐานข้อมูลการวิเคราะห์ (databases) เช่น ฐานข้อมูลสเปกตรัม (spectra libraries) เป็นต้น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางเครื่องมีขนาดใหญ่มากๆ เช่น เครื่องเร่งอนุภาค มีรัศมียาวหลายไมล์ หรือเครื่องรับคลื่นวิทยุจากดวงดาว บางเครื่องก็มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนใช้ในทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และใช้ในการขนส่งยาเข้าไปในเซลล์ภายในร่างกาย ที่มีความแม่นยำสูง

ตัวอย่างรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

•           Accelerometer, เครื่องเร่งอนุภาค ใช้งานทางด้านฟิสิกส์

•           Atomic absorption spectrophotometer, เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ

•           Calorimeter, คาร์ลอริมิเตอร์ ใช้วัดความร้อน

•           DNA sequencer, เครื่องวิเคราะห์หาลำดับ DNA

•           GC, เครื่องแยกและวิเคราะห์สารในสถานะแก๊ส

•           HPLC, เครื่องแยกและวิเคราะห์สารในสถานะของเหลว

•           ICP, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ในระดับ ppm, ppb, ppt

•           Mass spectrometer, เครื่องวิเคราะห์มวลของธาตุ และสารประกอบ

•           Scanning electron microscope, กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายสูง

•           NMR spectrometer, เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบ

•           Spectrometer, เครื่องวิเคราะห์โดยใช้แสง

•           Telescope, กล้องโทรทัศน์ ใช้ในงานด้านดาราศาสตร์

•           X-ray, ใช้วิเคราะห์โครงสร้าง และวิเคราะห์ธาตุ

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical