Posts Tagged ‘ถ้วยระเหย’

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk

evaporating dish

ถ้วยระเหยสาร evaporating disk จัดอยู่ในหมวดเครื่องแก้วของห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับทำการระเหยตัวทำละลายออกจากของแข็งที่ผสมอยู่ในตัวทำละลาย โดยปกติแล้วตัวทำละลายที่ใช้ส่วนมากแล้วจะใช้น้ำ การระเหยตัวทำละลายออกก็เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย หรือระเหยตัวทำละลายออกหมดก็จะได้ของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลาย

การระเหยสารที่อุณหภูมิต่ำ และปริมาตรสารไม่มากสามารถใช้กระจกนาฬิกาแทนได้ เมื่อต้องใช้สารปริมาณมากและอุณหภูมิสูง ที่ใช้กับตะเกียงบุนเสน ก็จะใช้ถ้วยกระเบื้องทนไฟหรือถ้วยระเหยสารแทน หากต้องการเผาสารที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส  จะใช้ถ้วยพลาทินัมที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ ทนความร้อน เฉื่อยต่อปฏิกิริยา และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
Read the rest of this entry »

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical