Posts Tagged ‘combustion boat’

ถ้วยเผาสาร combustion boat

ถ้วยเผาสาร ลักษณะรูปร่างถ้วยคล้ายเรือ จึงเรียกว่า คอมบัสชันโบท (Combustion boats), คอมบัสชัน โบท เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อนมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี จึงใช้เป็นถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่าง ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูง เช่น การทดลองวิเคราะห์หาปริมาณของคาร์บอนในเหล็ก จะใช้ชิ้นส่วนของเหล็กใส่ลงในคอมบัสชัน โบท และนำไปเผาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 760 ถึง 815 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งผ่านก๊าซออกซิเจนเข้าไปด้วย คาร์บอนจะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่างๆ และคำนวณหาปริมาณของคาร์บอนในตัวอย่างเหล็กได้

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical